+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Měření geometrie generátoru na vodní elektrárně Ängabäck ve Švédsku

Vodní elektrárna se nachází blízko malého města Markaryds ve Švédsku. Je to jedna z menších elektráren na řece Lagan, kde jich je několik. Elektrárna má dvě kaplanové turbíny, které mají spád 7 metrů a roční produkci 28 GWh. Elektrárna byla vybudována v roce 1952.

elektrárna

V roce 2019 byla započata revize jedné ze dvou turbín. Proběhla výměna lopatek turbíny, revize statoru a rotoru, kterou prováděla firma Hansen Electric spol. s.r.o. LEICA TDRA6000Úlohou firmy dif spol. s.r.o. bylo zkontrolovat stav geometrie statoru, rotoru a zjistit vzduchovou mezeru mezi statorem a rotorem. Přesněji měla být zjištěna kruhovitost statoru a rotoru a jejich deformovanost po 67 letech provozu. Dále měla být zjištěna vzduchová mezera mezi rotorem a statorem, která, dle výkresové dokumentace měla být 7mm ± 1,5mm. Problém byl v tom, že rotor byl demontovaný a nebylo tak možné vzduchovou mezeru měřit přímo.

Pro zjištění zadaných veličin byla zvolená geodetická metoda za pomocí totální stanice LEICA TDRA6000, která je vhodná právě pro takováto průmyslová měření, dosahuje vysoké přesnosti určení 3D bodů a spolu se softwarem DCP05 je špičkovým řešením pro průmyslovou metrologii. Kruhovitost statoru byla měřena ve třech výškových úrovních, v každé úrovni 40 bodů po obvodě. Poloměr statoru byl stanovený na 2500 mm. Následně byly vypočteny poloměry v každém měřeném bodě, které byly porovnány se stanoveným poloměrem. Výsledkem měření byl graf s odchylkami v každém měřeném bodě, který zobrazuje skutečný průběh a tvar statoru. Bylo zjištěno, že stator je mírně deformován a poloměr se směrem dolu zmenšuje.

Kruhovitost rotoru byla měřená na paketech, kterých je celkem 48. Geometrie byla měřená vždy na vrcholu paketu, celkem ve třech úrovních. Dále musel být určen střed hřídele rotoru, tak aby bylo možno spočítat poloměr vrcholu paketu v každém měřeném bodě. Výsledkem byl opět graf s odchylkami od poloměru v každém měřeném bodě. Bylo zjištěno že rotor je deformován jen minimálně.

Vzduchová mezera byla určená jako rozdíl průměrného poloměru statoru a poloměrů paketů rotoru v každém bodě. Aby mohlo dojít k takému výpočtu, muselo být ověřeno, zda hřídel rotoru, odpovídá středu kružnice statoru. Tato podmínka byla splněná, a proto mohl být takový výpočet použit. Měřením bylo zjištěno, že vzduchová mezera splňuje výkresovou tolerance 7mm ±1,5mm.

graf odchylek vzduchové mezery
vzduchová mezera

text: Ing. Róbert Púchy

Zpět

Partneři